Doelstelling

Doelstelling

Het KSGV is een onafhankelijke vereniging die de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke gezondheid bestudeert, vanuit de overtuiging dat levensbeschouwing een wezenlijke rol speelt bij de identiteitsvorming, bijdraagt aan de kwaliteit van het bestaan en daarmee een belangrijke functie in de geestelijke volksgezondheid vervult. De vereniging stimuleert wetenschappelijke reflectie over actuele levensbeschouwelijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijke debat. Op deze wijze beoogt het KSGV tevens een kritisch onderscheidingsvermogen te bevorderen voor een geestelijk gezonde omgang met levensbeschouwing, religie en zingeving.

Door verspreiding van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en reflectie wil het KSGV dienstbaar zijn aan instellingen en personen die professioneel werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, pastoraat en geestelijke verzorging, en op andere terreinen van zorg en educatie. Het KSGV heeft daarin een platformfunctie en neemt niet zelf deel aan maatschappelijke en kerkelijke discussies. Zij beoogt haar doelgroep in staat te stellen zich te oriënteren door deskundigen op het terrein van levensbeschouwing en geestelijke gezondheid een (opiniërende) bijdrage te laten leveren.

Als professionele organisatie wil het KSGV zijn doelstelling realiseren door studiebijeenkomsten, publicaties, onderzoek, de instelling en instandhouding van bijzondere leerstoelen.