KSGV-studiemiddag

   
Geestelijk gezond?

Karl Jaspers: psyche en grenservaring

vrijdag 17 februari 2017, 13.30-17.00 uur
Utrecht, congres- en vergadercentrum In de Driehoek,
Willemsplantsoen 1-C

 
Folder KSGV studiemiddag 17-2-2017


Programma    |     Inlichtingen    |    Accreditaties    |    Routebeschrijving


In 1913 verscheen Allgemeine Psychopathologie van de Duitse psychiater-filosoof Karl Jaspers (1883-1969), een monumentaal werk dat bij veel psychiaters bekend is. Jaspers zet hierin een ‘verstehende’ psychopathologie uiteen als reactie op eenzijdige verklaringsmodellen van psychische stoornissen, bijvoorbeeld modellen die uitgaan van  een neurobiologische of juist een psychoanalytische invalshoek. Dergelijke verklarende modellen kunnen volgens Jaspers niet absoluut worden gesteld. Een mens kan principieel niet vanuit een verklaringsmodel begrepen worden. De achtergrond van deze zienswijze is Jaspers’ existentiefilosofie – een filosofie waarin een individu nooit met zichzelf samenvalt. Van dit laatste wordt een persoon zich vooral in ‘grenssituaties’ bewust, waarin hij zijn vrijheid en daarmee zijn transcendentie ervaart. Iemand met een psychische stoornis bevindt zich bij uitstek in een grenssituatie en laat daarmee een wezenlijk aspect van het mens-zijn zien.
    Het werk van Karl Jaspers kan van nieuwe betekenis zijn in een tijd waarin de DSM de classificatie van stoornissen op een omstreden wijze bepaalt en waarin een neurobiologisch paradigma overheersend is,. De laatste jaren hebben enkele psychiaters dan ook al gewezen op het belang van zijn zienswijze voor de huidige discussie over de interpretatie van psychische stoornissen. Ook klinken geluiden van ervaringsdeskundigen die vragen om een andere benadering dan alleen de biologisch-psychiatrische. Zij pleiten voor een eerherstel van de mens als geestelijk wezen, waarmee ook de rol en betekenis van geestelijke verzorgers weer meer gewicht krijgt. Die dienen zich tegenwoordig regelmatig te verantwoorden voor de toegevoegde waarde van hun werk. De ideeën van Karl Jaspers kunnen ook voor hen van belang zijn. Jaspers is dus niet alleen voor psychiaters van betekenis, maar ook voor psychologen en geestelijke verzorgers en daarmee voor de hele zorgpraktijk. Doel van de huidige studiedag is om kernpunten uit het gedachtegoed van Jaspers te presenteren en toe te passen op de hedendaagse psychiatrische diagnostiek en zorg. 

Studiedag in samenwerking met het TBI, Titus Brandsma Instituutlogo VVP

Programma
13.30 Opening en inleiding door dagvoorzitter Herman Westerink
Prof. dr. H. Westerink, godsdienstpsycholoog, is universitair docent godsdienstfilosofie, Center for Contemporary European Philosophy, projectleider "Maatschappelijke spiritualiteit" aan het Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen en vanaf oktober 2016 bijzonder gasthoogleraar 'Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aan-dacht voor spiritualiteit, mystiek en psychoanalyse' vanwege het KSGV aan de KU Leuven.
13.40 Lezing 1 Frits Milders: ‘Het omvattende menszijn: spanningsveld tussen deel en geheel’
Dr. C.F.A. Milders is psychiater, oud-opleider Lentis en voormalig redacteur Tijdschrift voor Psychiatrie.
14.10
Respons op lezing 1 door Mariëlle Polman
14.20 Lezing 2 Gerrit Glas: ‘Jaspers’ psychologie van grenservaringen – een verkenning aan de hand van Kierkegaard’
Prof. dr. G. Glas is psychiater en filosoof. Hij is als psychiater en opleider verbonden aan de Dimence Groep (Zwolle) en als filosoof aan de faculteit geesteswetenschappen (Dooyeweerd leerstoel voor christelijke filosofie) en aan het VUmc, afdeling anatomie en neurowetenschappen (hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen).
14.50
Respons op lezing 2 door Martin Walton
15.00 PAUZE

15.30 Lezing 3 Mariëlle Polman: ‘Grensoverschrijdend gedrag? Karl Jaspers en geestelijke verzorging’
Dr. M. Polman is docent Nederlands en filosofie aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en organiseert activiteiten vanuit ‘Wie weet! Praktijk voor filosofie, religie en literatuur’. Zij schreef de scriptie ‘Over grenzen. Een ontmoeting tussen de geestelijke verzorging en Karl Jaspers’ (2015) als afsluiting van de master Geestelijke Verzorging.
16.00 Respons op lezing 3 door Gerrit Glas
16.10 Lezing 4 Martin Walton: ‘“De krokus wijst beton zijn grens” (uit een gedicht van Okke Jager)’
Prof. dr. M. Walton, Theoloog, dichter, Bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging Protestants Theologische Universiteit, Groningen.
16.40 Respons op lezing 4 door Frits Milders
16.50
Discussie en afsluiting
17.00
Borrel na afloop

Inlichtingen en aanmelding
ksgv@ksgv.nl

Postbus 90153
5000 LE  TILBURG

(013) 466 33 42buiten kantooruren antwoordapparaat

Deelnamekosten voor leden: € 30,00; voor niet-leden: € 65,00.


Accreditaties

  • U kunt tijdens de studiedag uw deelname laten registeren ten behoeve van onderstaande kwaliteitsregisters.
  • Ook voor uw registratie bij andere beroepsverenigingen dan onderstaande kan een certificaat van deelname worden verstrekt.
  • Voor registratie graag bij uw aanmelding ook uw opgave van de naam van het register, en van uw BIG-nummer of ander registratienummer.

Accreditaties zijn verleend door:

  • de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP): 2 punten
  • de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt): 2 punten
  • de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV): 1 punt
NB: voor registratie van uw deelname bij de SKGV dient u zelf via haar website een certificaat van deelname te downloaden en dit op de studiedag te laten waarmerken. Daarnaast dient u ook uw handtekening op de presentielijsten te plaatsen.
  • het Nederlands Instituut van Psychologen voor de registratieregeling Eerstelijnspsychologie (Eerstelijnspycholoog NIP): 4 punten


Routebeschrijving